השקעה בנדל"ן מניב בארה"ב בתשקיף בהיתר רשות ניירות ערך*

תשואה שנתית צפויה והכנסה שוטפת שתחולק מדי רבעון ופרטים נוספים כמפורט בתשקיף**


העסקה

רכישת קומפלקס מגורים מניב MULTI FAMILY בקונטיקט, ארה"ב. הנכס בתפוסה של כ-97%

משך הפרויקט

5 שנים, עם הכנסה שנתית שוטפת שתחולק מדי רבעון**

בטוחות

החזקה ישירה בנכס.